Không hoạt động
Android only
MX
$0.19 USD
Thanh toán nhanh

Đề nghị không có sẵn tại thời điểm này!

  • Box Guard: Protect Your Box!

    Box Guard: Protect Your Box! CPI Đề nghị

    Được cập nhật Friday, June 28, 2024 at 10:31 AM CDT

Get ready for an addictive gaming experience with Box Guard! Your mission is simple: control the movement of the box using the circle slider and shield it from the falling boxes. Can you keep your box safe from harm?

**Key Features:**

1. **Addictive Gameplay:** Dive into an addictive gameplay loop that challenges your reflexes and agility.

2. **Simple Controls:** Control the movement of your box with ease using the intuitive circle slider.

3. **Endless Challenge:** Test your skills in an endless stream of falling boxes. How long can you keep your box safe?

4. **Vibrant Graphics:** Immerse yourself in colorful and vibrant graphics that enhance the gaming experience.

**How to Play:**

1. Use the circle slider to control the movement of your box.
2. Avoid coming into contact with the falling boxes by maneuvering your box skillfully.
3. The game ends if your box touches any of the falling boxes.
4. Aim for a high score by lasting as long as possible without letting your box get hit.

**Rules of Application Usage:**

In the world of Box Guard, remember these golden rules to maximize your protection skills:

1. Use the circle slider to move your box and shield it from the falling boxes.
2. Avoid contact with the falling boxes at all costs. One touch could end your game!
3. Challenge yourself to beat your high score with each attempt. Practice makes perfect in Box Guard!

Ảnh chụp màn hình:

Nhận thấy một lỗi hoặc một khía cạnh của bài đăng này cần được sửa?
Vui lòng cung cấp liên kết bài đăng và liên hệ với chúng tôi . Chúng tôi đánh giá cao phản hồi của bạn và sẽ xử lý vấn đề một cách nhanh chóng.

Xem các đề nghị mới nhất của chúng tôi:

EasyPaisa

Full Registration (Complete KYC, New Users Only)

BBVA Mexico

Abrir una cuenta (solo nuevos usuarios)

BBVA Mexico

Ejecutar la aplicación (sólo para nuevos usuarios)

Muk

Install App

Muk

Install App

Rakuten

Register for a free Rakuten Rewards account.

Tiny Cube Racing Rush 3D

Open the app and use it.

Tiny Cube Racing Rush 3D

Open the app and use it.

Tiny Cube Racing Rush 3D

Open the app and use it.

Tiny Cube Racing Rush 3D

Open the app and use it.

Super screw puzzle

Complete level 10. Takes around 10 minutes.

Win a New World $500 Voucher

Register (New Users Only)

Được trả lương HÀNG NGÀY khi tham gia mạng lưới CPAlead ngay hôm nay!

Từ 2006, CPAlead đã thanh toán hơn $100,000,000 cho các nhà phát triển ứng dụng di động và trang web ở hơn 180 quốc gia.

Uy tín của chúng tôi như là sàn giao dịch CPA và CPI hàng đầu là công khai và không thể chối cãi. Tìm kiếm TrustPilot, mThink, Facebook, Google Business, Business Of Apps, hoặc AffPaying dành cho CPAlead và tự mình xem những gì mà các nhà xuất bản và người quảng cáo của chúng tôi nói về chúng tôi.