Di-aktibo
Android only
MX
$0.19 USD
Mabilis na Pagbabayad

Ang alok ay hindi magagamit sa ngayon!

  • Box Guard: Protect Your Box!

    Box Guard: Protect Your Box! CPI Alok

    Nai-update Friday, June 28, 2024 at 10:31 AM CDT

Get ready for an addictive gaming experience with Box Guard! Your mission is simple: control the movement of the box using the circle slider and shield it from the falling boxes. Can you keep your box safe from harm?

**Key Features:**

1. **Addictive Gameplay:** Dive into an addictive gameplay loop that challenges your reflexes and agility.

2. **Simple Controls:** Control the movement of your box with ease using the intuitive circle slider.

3. **Endless Challenge:** Test your skills in an endless stream of falling boxes. How long can you keep your box safe?

4. **Vibrant Graphics:** Immerse yourself in colorful and vibrant graphics that enhance the gaming experience.

**How to Play:**

1. Use the circle slider to control the movement of your box.
2. Avoid coming into contact with the falling boxes by maneuvering your box skillfully.
3. The game ends if your box touches any of the falling boxes.
4. Aim for a high score by lasting as long as possible without letting your box get hit.

**Rules of Application Usage:**

In the world of Box Guard, remember these golden rules to maximize your protection skills:

1. Use the circle slider to move your box and shield it from the falling boxes.
2. Avoid contact with the falling boxes at all costs. One touch could end your game!
3. Challenge yourself to beat your high score with each attempt. Practice makes perfect in Box Guard!

Screenshot:

Napansin ang isang kamalian o isang aspeto ng post na ito na nangangailangan ng pagwawasto?
Mangyaring magbigay ng link ng post at kontakin kami . Kami ay nagpapasalamat sa iyong feedback at agarang aasikasuhin ang problema.

Suriin ang aming mga bagong alok:

EasyPaisa

Full Registration (Complete KYC, New Users Only)

BBVA Mexico

Abrir una cuenta (solo nuevos usuarios)

BBVA Mexico

Ejecutar la aplicación (sólo para nuevos usuarios)

Muk

Install App

Muk

Install App

Rakuten

Register for a free Rakuten Rewards account.

Tiny Cube Racing Rush 3D

Open the app and use it.

Tiny Cube Racing Rush 3D

Open the app and use it.

Tiny Cube Racing Rush 3D

Open the app and use it.

Tiny Cube Racing Rush 3D

Open the app and use it.

Super screw puzzle

Complete level 10. Takes around 10 minutes.

Win a New World $500 Voucher

Register (New Users Only)

Makakuha ng bayad ARAW-ARAW sa pamamagitan ng pagsali sa CPAlead network ngayon!

Mula 2006, ang CPAlead ay nagbayad ng mahigit $100,000,000 sa mga developer ng mobile app at website sa mahigit 180 na mga bansa.

Ang aming reputasyon bilang ang #1 CPA at CPI marketplace ay pampubliko at hindi mapagtatalunan. Hanapin TrustPilot, mThink, Facebook, Google Business, Business Of Apps, o AffPaying para sa CPAlead at tingnan mo ang sinasabi ng aming mga publisher at advertiser tungkol sa amin.