Không hoạt động
Android only
MX
$0.19 USD
Thanh toán nhanh

Đề nghị không có sẵn tại thời điểm này!

  • Mind Twister

    Mind Twister CPI Đề nghị

    Được cập nhật Friday, June 28, 2024 at 10:31 AM CDT

Welcome to Mind Twister, the ultimate puzzle game that will put your mind to the test! Dive into the world of numerical sequencing and see if you have what it takes to conquer the challenge. With just 30 seconds on the clock, can you arrange the numbers in the correct sequence? Let's find out!

**Key Features:**

1. **Brain-Teasing Puzzles:** Get ready to exercise your brain with challenging numerical sequences that will keep you on your toes!

2. **Quick Gameplay:** With only 30 seconds to complete each puzzle, the pressure is on! Can you think fast and make the right moves in time?

3. **Simple Controls:** Tap and drag the numbers to rearrange them into the correct sequence. It's easy to learn but hard to master!

**How to Play:**

1. Start the game and you'll be presented with a grid of numerical numbers.
2. Your goal is to arrange the numbers in ascending order within 30 seconds.
3. Tap and drag the numbers to swap their positions and form the correct sequence.
4. Keep a close eye on the timer and try to complete the puzzle before time runs out!

**Rules of Application Usage:**

1. You have 30 seconds to complete each puzzle. If you run out of time, the game is over.
2. Arrange the numbers in ascending order from left to right, starting from the top row.
3. Use your logic and strategic thinking to solve each puzzle as quickly as possible.
4. Challenge yourself to beat your high score with each new game. The more you play, the sharper your mind will become!

Ảnh chụp màn hình:

Nhận thấy một lỗi hoặc một khía cạnh của bài đăng này cần được sửa?
Vui lòng cung cấp liên kết bài đăng và liên hệ với chúng tôi . Chúng tôi đánh giá cao phản hồi của bạn và sẽ xử lý vấn đề một cách nhanh chóng.

Xem các đề nghị mới nhất của chúng tôi:

EasyPaisa

Full Registration (Complete KYC, New Users Only)

BBVA Mexico

Abrir una cuenta (solo nuevos usuarios)

BBVA Mexico

Ejecutar la aplicación (sólo para nuevos usuarios)

Muk

Install App

Muk

Install App

Rakuten

Register for a free Rakuten Rewards account.

Tiny Cube Racing Rush 3D

Open the app and use it.

Tiny Cube Racing Rush 3D

Open the app and use it.

Tiny Cube Racing Rush 3D

Open the app and use it.

Tiny Cube Racing Rush 3D

Open the app and use it.

Super screw puzzle

Complete level 10. Takes around 10 minutes.

Win a New World $500 Voucher

Register (New Users Only)

Được trả lương HÀNG NGÀY khi tham gia mạng lưới CPAlead ngay hôm nay!

Từ 2006, CPAlead đã thanh toán hơn $100,000,000 cho các nhà phát triển ứng dụng di động và trang web ở hơn 180 quốc gia.

Uy tín của chúng tôi như là sàn giao dịch CPA và CPI hàng đầu là công khai và không thể chối cãi. Tìm kiếm TrustPilot, mThink, Facebook, Google Business, Business Of Apps, hoặc AffPaying dành cho CPAlead và tự mình xem những gì mà các nhà xuất bản và người quảng cáo của chúng tôi nói về chúng tôi.